Prevádzkový poriadok Montessori klubu

1. Prevádzka Montessori klubu (ďalej len „MK“) je zabezpečená jednou alebo dvoma stálymi pracovníčkami počas pracovných dní v súlade s programom klubu.

2. Prevádzka MK je určená:

a) pre deti vo veku od 10 mesiacov do 3 rokov v prítomnosti jedného z rodičov alebo inej zodpovednej osobe (ďalej len „zodpovedná osoba“) počas prevádzky klubu (Spoločne v Montessori klube) za príspevok,

b) na vzdelávanie detí vo veku od 2 do 6 rokov bez prítomnosti zodpovednej osoby počas prevádzky klubu (Adaptačný program pre najmenších) za príspevok.

c) pre deti od 3 do 6 rokov počas prevádzky klubu (Výpravy za poznaním).

d) na vzdelávanie dospelých

3. Vlastná zodpovednosť a riziko:

Každý návštevník MK vstupuje do jeho priestorov na vlastné riziko a prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné škody a úrazy návštevníka. Prípadný úraz, alebo náhle zhoršenie zdravotného stavu (vyžadujúce bezodkladné lekárske ošetrenie) je potrebné ihneď nahlásiť prítomnému pracovníkovi MK. Lekárnička je umiestnená v priestoroch klubu.

4. Postup pri vstupe rodiča a dieťaťa:

a) pri vstupe do MK je zodpovedná osoba povinná dieťa prihlásiť u prítomného pracovníka MK,

b) počas registrácie sa zodpovedná osoba zoznámi s prevádzkovým poriadkom MK. Registráciou dieťaťa zodpovedná osoba vyjadruje súhlas s prevádzkovým poriadkom MK,

c) po registrácii sa zodpovedná osoba s dieťaťom prezuje, podľa potreby prezlečie a umyje ruky v priestoroch toalety,

d) nie je možné zaregistrovať choré dieťa. Posúdenie zdravotného stavu dieťaťa vykoná prítomný pracovník MK.

5. Pobyt dieťaťa v MK:

a) zodpovedná osoba neponecháva deti v priestoroch MK samé počas činnosti cyklu Spolu v Montessori klube,

b) v priestoroch MK môže dieťa alebo zodpovedná osoba využívať pri práci s dieťaťom všetky dostupné pomôcky, hračky či iný didaktický materiál,

c) pri odchode deťom pomôže zodpovedná osoba uložiť hračky na pôvodné miesto,

d) dieťa si môže do MK priniesť vlastnú hračku, ktorú však ponechá v priestore určenom na odloženie ošatenia a obuvi. Zodpovednosť za takúto hračku nesie zodpovedná osoba.

e) požičiavanie hračiek, ktoré sú majetkom MK nie je povolené

f) v prípade, že dôjde k poškodeniu hračiek mimo bežného opotrebovania je rodič, prípadne iná zodpovedná osoba povinná túto škodu nahradiť kúpou rovnocennej hračky alebo zabezpečením opravy

g) v prípade, že ide o poškodenie väčšieho rozsahu službu konajúci pracovník MK na túto skutočnosť upovedomí štatutárneho zástupcu združenia

h) počas pobytu v priestoroch MK môžu dieťa a zodpovedná osoba používať hygienické zariadenie vyhradene pre potreby MK (WC, umývadlo). Návštevníci sú povinní dodržiavať čistotu a poriadok.

i) počas pobytu v priestoroch MK môže dieťa konzumovať svoje potraviny, a to len v priestore na to určenom (pri žltom stolíku alebo na gauči) výhradne pod dohľadom zodpovednej osoby.

6. Dieťa môže odísť z priestorov MK len v sprievode zodpovednej osoby, ktorá dieťa pri vstupe do MK zaregistrovala.

7. MK umožňuje bezplatné požičiavanie odbornej literatúry. Maximálna doba požičania vybraného titulu je 30 dní. Pri požičiavaní odbornej literatúry sa zodpovedná osoba zaregistruje u prítomného pracovníka MK. Registrácia pozostáva z mena a priezviska zodpovednej osoby, telefónneho čísla.

8. V priestoroch MK je zakázané:

a) zdržiavanie sa osôb pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok,

b) zdržiavanie sa chorých osôb, ktoré môžu byť zdrojom infekčných chorôb,

c) fajčenie a požívanie alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok,

d) vodenie psov a iných zvierat,

e) vnášanie ostrých, rozbitých alebo inak nebezpečných predmetov.

9. MK ani jeho pracovníci nepreberajú zodpovednosť za odložené veci (napr. bundy, topánky, kočiare ap.) a žiadne cennosti, ktoré si jeho návštevníci prinesú so sebou do priestorov budovy a MK ( napr. telefónne mobily, fotoaparáty ap.)

10. MK si vyhradzuje právo uzavrieť priestory MK pre verejnosť v čase pravidelných i nepravidelných aktivít (cvičenie, kurzy a pod.).

11. Upratovanie a dezinfekcia priestorov MK bude prebiehať v súlade s príslušnou hygienickou normou podľa potreby alebo raz denne. Upratovanie zabezpečuje prevádzkovateľ.

12. MK zodpovedá za dodržiavanie zásad požiarnej bezpečnosti a zásad bezpečnosti a zdravia pri práci v zmysle príslušných právnych predpisov.