Hlavné myšlienky, pojmy a základné princípy Montessori pedagogiky

Dieťa je tvorcom samého seba – je jedinečnou osobnosťou. Potreba učiť sa, porozumieť okoliu, vyznať sa v súvislostiach je prirodzená nám všetkým. Veľmi často svoje deti nesprávne chápeme a teda nerešpektujeme ich potreby. Pri výchove a vzdelávaní je podstatné rešpektovať individuálny vývoj a využiť senzitívne obdobia každého dieťaťa.

Senzitívne obdobia (fázy) – obdobia zvýšenej vnímavosti. Trvá len určitú dobu a nenávratne sa ukončí, či už je využité či nie. Človek sa nikdy určité veci tak jednoducho nenaučí, ako v príslušnej senzitívnej fáze.

Polarita pozornosti – maximálna koncentrácia pozornosti na určitú schopnosť. Ak je dieťa takto zaujaté, nemá byť vyrušené a má mu byť poskytnutý čas, aby prácu samo dokončilo. Je to pracovný cyklus, ktorý je tvorený tromi fázami:

1. prípravná fáza – dieťa je nepokojné, hľadá činnosť. Je pripravené veci poznávať, nadväzovať s nimi kontakt, bližšie ich skúmať. Hľadá podnety, ktoré odpovedajú jeho vnútorným potrebám a ktoré ho tzv. „oslovia“. Keď ich nájde, pripraví si pracovne miesto a tým sa vnútorné naladí.

2. fáza veľké práce – dieťa venuje všetku pozornosť novej činnosti, ponorí sa do nej a nenechá sa okolím vyrušiť.

3. fáza pokoja – záverom je upokojenie dieťaťa, spracovanie vnemov, poznatkov. Potreba poznania je nasýtená.

Absorbujúci duch – absorbujúci duch je dar. Dieťa nasáva ako huba čokoľvek, čo ho obklopuje, nevedome do mozgu. Túto schopnosť, nasávať všetko zo svojho okolia, nazvala Mária Montessori absorbujúcim duchom. Toto obdobie trvá prvých šesť rokov života. Prvé tri roky života je dieťa v štádiu nevedomej absorbujúcej mysle, pretože všetky podnety prijíma bez akýchkoľvek predsudkov - žije prítomnosťou a každý deň sa učí niečomu novému. K vedomej forme sa začína prebúdzať niekedy okolo tretieho roku života, kedy je dieťa schopne posudzovať svoje prežitky a dochádza k zdokonaľovaniu všetkého, čo v predchádzajúcom období vstrebalo. Táto schopnosť existuje len v detstve. Po prekročení šiesteho roku sa stráca.

Celostné učenie – učenie dávať do súvislostí. Učiteľ chápe dieťa ako jedinca, ktorý chce, cíti, myslí a jedná.

Pripravené prostredie – vecné prostredie pripravené pre aktuálne senzitívne obdobie jednotlivých detí. Zahrnuje materiál, pomôcky, vybavenie a zariadenie priestoru tak, aby si deti mohli samostatne voliť prácu z ponuky aktivít.

Pomôž mi, aby som to dokázal sám – dieťaťu je daný priestor a čas. Pomoc je poskytnutá len v prípade, že si ju dieťa praje. Prílišný záujem dospelého dieťa formovať, ukazovať mu správnou cestu, môže viesť k strate záujmu dieťaťa.

Ruka je nástrojom ducha – zásada názornosti, všetko si „vlastnoručne“ ohmatať je základom pre pochopenie javov, rozvoj logického myslenia a reči. Tzv. od uchopenia, k pochopeniu.

Slobodná voľba práce dieťaťa – dieťa si môže zvoliť čo (materiál, oblasť,…), kde (vyberá si miesto, kde bude pracovať), kedy (motiváciou je polarizácia pozornosti), s kým (samo, vo dvojici, skupine).